IRC Chat

WME m?? vlastn? IRC kan??l, kde se mohou u??ivatel? sch??zet na kus ?e?i (v?ce o IRC). Ofici??ln?m jazykem kan??lu je angli?tina. M??te několik mo??nost?, jak nav??t?vit n???? IRC kan??l:

  • V pol??ku dole vypl??te svou p?ezd?vku a stiskněte tla??tko Login. Pot? bude spu??těn IRC klient p??mo ve va??em prohl???e?i a p?enese v??s rovnou do pat?i?n?ho kan??lu (vy??aduje Javu)
  • Pokud m??te nainstalov??n program mIRC, m????ete kliknout na tento odkaz
  • Pokud pou???v??te jin?? IRC klient, jako t?eba X-Chat, budete muset pou???t n??sleduj?c? ??daje: Server: waelisch.de Kan??l: #wme
P?ezd?vka