Dotace

A?koliv je Wintermute Engine k dispozici zdarma, p?ij?m??me dotace, kter? podpo?? jeho dal??? rozvoj. Pen?ze z dotac? budou pou??ity na v??daje, spojen? s v??vojem WME (n??klady na hosting, n??kup software a knihoven, atd.).

Jeliko?? je Wintermute Engine pou???v??n pro nejr??zněj??? druhy projekt??, jak amat?rsk??ch, tak komer?n?ch, jsme toho n??zoru, ??e toto je nejf?rověj??? zp??sob pokryt? n??klad?? na v??voj.

Pokud v??m Wintermute Engine p?ipad?? u??ite?n??, a obzvl?????? pokud jeho prost?ednictv?m vyděl??v??te nebo hodl??te vyděl??vat pen?ze, zva??te, pros?m, poskytnut? dotace na jeho v??voj.

Amazon Wishlist