Ke sta??en?

St??hnout Wintermute Engine Development Kit (asi 15 MB)

Toto je kompletn? instala?n? bal?k. Obsahuje vlastn? hern? interpretr, edita?n? n??stroje, dokumentaci, ??ablony, demonstra?n? projekty a v??ukov?? projekt. Dokumentace a programy jsou v angli?tině.

Po??adavky na syst?m:

  • Windows 98/98SE/Me, Windows 2000/XP/Vista
  • DirectX 8.0 nebo nověj??? (ke sta??en? tady)
  • P?ibli??ně 50 MB voln?ho m?sta na disku
  • 3D akcelerovan?? videokarta kompatibiln? s DirectX 8

Pozn??mka: Někter? dopl??uj?c? edita?n? n??stroje vy??aduj? Microsoft .NET Framework 2.0. WME Development Kit m????ete pou???vat i bez něj, ale je doporu?eno .NET Framework nainstalovat. St??hnout si jej m????ete tady.

Aktualizace z p?ede??l??ch verz? WME a nejnověj??? beta verze jsou dostupn? v sekci ‘Announcements’ na WME f??ru.


    

Dema

3D postavy, technologick? demo (v ZIP form??tu) (asi 3.6MB) - Toto demo demonstruje podporu real-time 3D postav ve WME.

Wintermute Engine demo (v ZIP form??tu) (asi 4.3MB) - Toto je jednoduch? demo, vytvo?en? pomoc? Wintermute Engine. Kompletn? zdrojov? texty tohoto dema naleznete uvnit? v??voj???sk? sady WME (viz v????e)..Dal??? věci ke sta??en?

WME logo v PSD form??tu - WME logo ve vysok?m rozli??en?, kter? m????ete pou???t ve va??? h?e ?i na va??? str??nce.

WME logo ve vektorov??ch form??tech - WME logo v r??zn??ch vektorov??ch form??tech, kter? m????ete pou???t ve va??? h?e ?i na va??? str??nce.