Někter? v??zna?n? vlastnosti WME

Wintermute Engine je doslova nacpan?? nejr??zněj???mi funkcemi, aby poskytl tv??rc??m her co největ??? flexibilitu. N??sleduj?c? seznam vlastnost? rozhodně nen? kompletn?; Pokud se zaj?m??te o v??voj her, doporu?ujeme v??m st??hnout si v??voj???sk?? bal?k, prozkoumat p?ilo??enou dokumentaci, pohr??t si s uk??zkov??mi projekty, a tak? nav??t?vit na??e f??rum.

Rozli??en? a barvy

Engine podporuje v podstatě jak?koliv rozli??en?. Va??e hry mohou hrani?it od retro-rozli??en? 320×200 a?? po moderně vyhl???ej?c? 1024×768 (i v?ce).
Podporov??ny jsou barevn? hloubky 16 bit?? (hicolor) a 32 bit?? (true color). Hr??? si s??m m????e zvolit barevnou hloubku, odpov?daj?c? v??konu jeho po??ta?e; konverzi barev zajist? engine automaticky.

Vykreslovac? subsyst?m

Jeliko?? u?? jsou dnes 3D akcelerovan? videokarty standardem, WME dok????e vyu???t 3D akcelerace pro rychl? vykreslov??n? 2D grafiky ve vysok?m rozli??en? i s grafick??mi efekty, jako je pr??svitnost, alpha-blending a antialiasing.
Na star???ch po??ta??ch dovede WME bě??et v takzvan?m “re??imu kompatibility”, kter?? sice 3D akceler??tor nepo??aduje, nicm?ně pokro?il? grafick? efekty jsou vypnuty.

V??voj???sk? n??stroje

Pro zrychlen? v??voje nab?z? WME sadu grafick??ch n??stroj?? pro n??vrh jednotliv??ch sc?n hry, animac? a pro spr??vu soubor?? hry. N??stroje interně vyu???vaj? pro vykreslov??n? p??mo hern? engine, tak??e mohou nab?dnout opravdov?? WYSIWYG :)
Moment??lně je ve v??voji nov?? generace podp??rn??ch n??stroj??.

Podporovan? form??ty soubor??

Engine v??m umo????uje pou???vat r??zn? druhy soubor?? pro grafiku a zvuky. Kromě toho pou???v?? vlastn? form??ty soubor?? pro definov??n? hern?ch objekt??.
Podporovan? grafick? form??ty: BMP, TGA, PNG a JPG.
WME podporuje PNG a TGA soubory s alfa kan??lem.
Podporovan? zvukov? form??ty: Ogg Vorbis (OGG) a WAV.
A?koliv WME nepodporuje form??t MP3 kv??li licen?n?m komplikac?m, form??t Ogg Vorbis je jeho v?ce ne?? rovnocennou n??hradou.
Tyto zvukov? form??ty lze pou???t jak pro zvukov? efekty, tak pro hudbu. Velk? zvukov? soubory jsou během hran? “streamov??ny” z disku a nezab?raj? zbyte?ně pamě??.
Kromě toho um? engine p?ehr??vat video ve form??tu Ogg Theora a AVI, v?etně automatick?ho zobrazov??n? titulk?? (form??t SUB).

Skriptovac? jazyk

WME nab?z? flexibiln?, objektově orientovan?? skriptovac? jazyk, pomoc? kter?ho jste schopni do hry za?lenit t?mě? jakoukoliv vlastnost ?i h??danku. V??echny hern? objekty nab?zej? sadu metod a atribut??, kter? v??m umo????uj? snadno ovl??dat hern? engine. Tak? je mo??n? vytv???et vlastn? objekty a upravovat vestavěn? metody.
Skriptovac? jazyk pou???v?? bě??nou syntaxi, podobnou jazyku C, podobně jako JavaScript, C++, C#, Java ?i PHP. Zn??te-li někter?? z těchto jazyk??, m????ete okam??itě za??t ps??t skripty pro WME.

Paralaxn? skrolov??n?

Paralaxn? skrolov??n? v?ce vrstev sc?ny je p??mo podporov??no hern?m enginem a n??strojem pro n??vrh sc?n. Nen? t?eba jej dodate?ně skriptovat.

Bal?ky

Ne?? je hotov?? hra distribuov??na, m????e b??t zabalena do jednoho nebo v?ce “bal?k??”. Bal?k obsahuje v??echny soubory hry ve zkomprimovan?m tvaru. M????ete si zvolit, ??e chcete rozdělit hru do v?ce bal?k??, nap??klad pokud chcete zvl?????? nab?zet vlastn? hru a zvl?????? zvuky, nebo vyd??v??te-li hru po jednotliv??ch kapitol??ch.
Bal?ky mohou m?t r??znou prioritu; toho lze vyu???t t?eba p?i vyd??v??n? opravn??ch patch??. Bal?k - patch bude obsahovat pouze změněn? soubory a bude m?t vy????? prioritu, ne?? p??vodn? bal?ky hry. Engine pak pou??ije p?ednostně změněn? soubory.
Během v??voje nen? t?eba bal?ky kompilovat. Engine dok????e pracovat p??mo nad zdrojov??mi soubory, co?? uleh?uje v??voj a laděn? hry.

Podpora pro 3D postavy

WME obsahuje podporu pro real-time 3D postavy. To umo????uje WME v??voj?????m vytv???et modern? adventure hry, kter? kombinuj? 2D prost?ed? s 3D postavami (tzv. 2.5D hry), jako jsou nap??klad Syberia ?i The Longest Journey. V?ce informac? o podporovan??ch mo??nostech a po??adavc?ch naleznete v dokumentaci k WME. Ke sta??en? je p?ipraveno tak? jednoduch? demo.

Vrstva pro tvorbu u??ivatelsk?ho rozhran?

Pomoc? několika z??kladn?ch stavebn?ch prvk?? (jako jsou okna, tla??tka atd.) m????ete sestavit komplexn? u??ivatelsk? rozhran? pro va??i hru. Nap??klad okno pro nahr??n?/ulo??en? hry, okno nastaven?, invent??? a podobně. V??echny ovl??dac? prvky jsou plně “skinovateln?”, tud??? m????ete změnit jejich vzhled tak, aby odpov?dal stylu va??? hry.

Podpora lokalizace

WME v??m umo????uje p?elo??it hru do jin??ch jazyk??. Lokalizace nen? omezena pouze na texty, lze vytvo?it lokaliza?n? bal?ky pro jednotliv? jazyky, kter? budou obsahovat p?elo??enou tabulku text??, p?sma, grafiku nebo dokonce dabing v jin?m jazyce.

Podpora usnadněn?

WME nab?z? několik mo??nost? usnadněn? pro zrakově posti??en? hr???e. Jednak je mo??no zapnout p?esměrov??n? psan?ho textu do hlasov?ho syntez??toru, tak??e hr??? nemus? ??st titulky, kter? jsou ?asto p??li?? mal?, nebo miz? p??li?? rychle. D??le je mo??n? pomoc? kl??vesov? zkratky zv??raznit aktivn? m?sta na obrazovce, jejich?? nalezen? m????e b??t pro zrakově posti??en?ho hr???e leckdy obt???n?. Posledn? mo??nost? je mo??nost kdykoliv pozastavit hru pomoc? kl??vesov? kombinace Ctrl+Mezern?k, tak??e hr??? m????e v klidu do??st titulek ?i prozkoumat sc?nu, ani?? by mu něco uteklo.

Komunita

P???tel??t? lid? na WME f??ru jsou v??dy ochotni v??m podat pomocnou ruku (a sto?it jakoukoliv diskusi mimo t?ma :)

St??l?? v??voj

WME je neust??le vyv?jeno. Updaty s nov??mi funkcemi a opraven??mi chybami jsou zve?ej??ov??ny prost?ednictv?m WME f??ra. Program Project Manager nav?c um? automaticky zji????ovat nov? verze na internetu, tak??e si m????ete st??hnout update okam??itě po jeho zve?ejněn?.

A spousta dal???ch drobnost?

  • jednotliv? sn?mky animace mohou vyvol??vat ud??losti ve skriptu
  • obr??zky s n??hledy pro ulo??en? pozice
  • ????dn?? vestavěn?? limit na po?et hern?ch objekt??
  • mo??nost spustit hru p??mo z CD (ulo??en? pozice se pak ukl??daj? do slo??ky “Dokumenty”)
  • podpora pro extern? DLL pluginy
  • …a dal???