N?kter vzna?n vlastnosti WME

Wintermute Engine je doslova nacpan nejr?zn?jmi funkcemi, aby poskytl tv?rc?m her co nejv?t flexibilitu. Nsledujc seznam vlastnost rozhodn? nen kompletn; Pokud se zajmte o vvoj her, doporu?ujeme vm sthnout si vvoj?sk balk, prozkoumat p?iloenou dokumentaci, pohrt si s ukzkovmi projekty, a tak navtvit nae frum.

Rozlien a barvy

Engine podporuje v podstat? jakkoliv rozlien. Vae hry mohou hrani?it od retro-rozlien 320×200 a po modern? vyhlejc 1024×768 (i vce).
Podporovny jsou barevn hloubky 16 bit? (hicolor) a 32 bit? (true color). Hr? si sm m?e zvolit barevnou hloubku, odpovdajc vkonu jeho po?ta?e; konverzi barev zajist engine automaticky.

Vykreslovac subsystm

Jeliko u jsou dnes 3D akcelerovan videokarty standardem, WME doke vyut 3D akcelerace pro rychl vykreslovn 2D grafiky ve vysokm rozlien i s grafickmi efekty, jako je pr?svitnost, alpha-blending a antialiasing.
Na starch po?ta?ch dovede WME b?et v takzvanm “reimu kompatibility”, kter sice 3D akcelertor nepoaduje, nicmn? pokro?il grafick efekty jsou vypnuty.

Vvoj?sk nstroje

Pro zrychlen vvoje nabz WME sadu grafickch nstroj? pro nvrh jednotlivch scn hry, animac a pro sprvu soubor? hry. Nstroje intern? vyuvaj pro vykreslovn p?mo hern engine, take mohou nabdnout opravdov WYSIWYG :)
Momentln? je ve vvoji nov generace podp?rnch nstroj?.

Podporovan formty soubor?

Engine vm umo??uje pouvat r?zn druhy soubor? pro grafiku a zvuky. Krom? toho pouv vlastn formty soubor? pro definovn hernch objekt?.
Podporovan grafick formty: BMP, TGA, PNG a JPG.
WME podporuje PNG a TGA soubory s alfa kanlem.
Podporovan zvukov formty: Ogg Vorbis (OGG) a WAV.
A?koliv WME nepodporuje formt MP3 kv?li licen?nm komplikacm, formt Ogg Vorbis je jeho vce ne rovnocennou nhradou.
Tyto zvukov formty lze pout jak pro zvukov efekty, tak pro hudbu. Velk zvukov soubory jsou b?hem hran “streamovny” z disku a nezabraj zbyte?n? pam??.
Krom? toho um engine p?ehrvat video ve formtu Ogg Theora a AVI, v?etn? automatickho zobrazovn titulk? (formt SUB).

Skriptovac jazyk

WME nabz flexibiln, objektov? orientovan skriptovac jazyk, pomoc kterho jste schopni do hry za?lenit tm?? jakoukoliv vlastnost ?i hdanku. Vechny hern objekty nabzej sadu metod a atribut?, kter vm umo??uj snadno ovldat hern engine. Tak je mon vytv?et vlastn objekty a upravovat vestav?n metody.
Skriptovac jazyk pouv b?nou syntaxi, podobnou jazyku C, podobn? jako JavaScript, C++, C#, Java ?i PHP. Znte-li n?kter z t?chto jazyk?, m?ete okamit? za?t pst skripty pro WME.

Paralaxn skrolovn

Paralaxn skrolovn vce vrstev scny je p?mo podporovno hernm enginem a nstrojem pro nvrh scn. Nen t?eba jej dodate?n? skriptovat.

Balky

Ne je hotov hra distribuovna, m?e bt zabalena do jednoho nebo vce “balk?”. Balk obsahuje vechny soubory hry ve zkomprimovanm tvaru. M?ete si zvolit, e chcete rozd?lit hru do vce balk?, nap?klad pokud chcete zvl? nabzet vlastn hru a zvl? zvuky, nebo vydvte-li hru po jednotlivch kapitolch.
Balky mohou mt r?znou prioritu; toho lze vyut t?eba p?i vydvn opravnch patch?. Balk - patch bude obsahovat pouze zm?n?n soubory a bude mt vy prioritu, ne p?vodn balky hry. Engine pak pouije p?ednostn? zm?n?n soubory.
B?hem vvoje nen t?eba balky kompilovat. Engine doke pracovat p?mo nad zdrojovmi soubory, co uleh?uje vvoj a lad?n hry.

Podpora pro 3D postavy

WME obsahuje podporu pro real-time 3D postavy. To umo??uje WME vvoj??m vytv?et modern adventure hry, kter kombinuj 2D prost?ed s 3D postavami (tzv. 2.5D hry), jako jsou nap?klad Syberia ?i The Longest Journey. Vce informac o podporovanch monostech a poadavcch naleznete v dokumentaci k WME. Ke staen je p?ipraveno tak jednoduch demo.

Vrstva pro tvorbu uivatelskho rozhran

Pomoc n?kolika zkladnch stavebnch prvk? (jako jsou okna, tla?tka atd.) m?ete sestavit komplexn uivatelsk rozhran pro vai hru. Nap?klad okno pro nahrn/uloen hry, okno nastaven, invent? a podobn?. Vechny ovldac prvky jsou pln? “skinovateln”, tud m?ete zm?nit jejich vzhled tak, aby odpovdal stylu va hry.

Podpora lokalizace

WME vm umo??uje p?eloit hru do jinch jazyk?. Lokalizace nen omezena pouze na texty, lze vytvo?it lokaliza?n balky pro jednotliv jazyky, kter budou obsahovat p?eloenou tabulku text?, psma, grafiku nebo dokonce dabing v jinm jazyce.

Podpora usnadn?n

WME nabz n?kolik monost usnadn?n pro zrakov? postien hr?e. Jednak je mono zapnout p?esm?rovn psanho textu do hlasovho synteztoru, take hr? nemus ?st titulky, kter jsou ?asto p?li mal, nebo miz p?li rychle. Dle je mon pomoc klvesov zkratky zvraznit aktivn msta na obrazovce, jejich nalezen m?e bt pro zrakov? postienho hr?e leckdy obtn. Posledn monost je monost kdykoliv pozastavit hru pomoc klvesov kombinace Ctrl+Mezernk, take hr? m?e v klidu do?st titulek ?i prozkoumat scnu, ani by mu n?co uteklo.

Komunita

P?telt lid na WME fru jsou vdy ochotni vm podat pomocnou ruku (a sto?it jakoukoliv diskusi mimo tma :)

Stl vvoj

WME je neustle vyvjeno. Updaty s novmi funkcemi a opravenmi chybami jsou zve?ej??ovny prost?ednictvm WME fra. Program Project Manager navc um automaticky zji?ovat nov verze na internetu, take si m?ete sthnout update okamit? po jeho zve?ejn?n.

A spousta dalch drobnost

  • jednotliv snmky animace mohou vyvolvat udlosti ve skriptu
  • obrzky s nhledy pro uloen pozice
  • dn vestav?n limit na po?et hernch objekt?
  • monost spustit hru p?mo z CD (uloen pozice se pak ukldaj do sloky “Dokumenty”)
  • podpora pro extern DLL pluginy
  • a dal