Licence

Wintermute Engine Development Kit je poskytov??n zdarma pro amat?rsk? i komer?n? ???ely. Nicm?ně, pokud v??m p?ipad?? u??ite?n?? a chcete podpo?it jeho dal??? v??voj, ?i pokud chcete vyj??d?it sv? d?ky, u?i??te, pros?m, dotaci na v??voj.

Zdrojov? k??dy engine jsou dostupn? pod MIT licenc? ZDE.